Årsberättelse 2021

Hudiksvall den 4/2 2022

Styrelsen avger härmed följande berättelse över verksamheten under det gångna året:

Årsmöte
Föregående årsmöte ägde rum den 19 augusti 2021 varvid följande styrelse valdes.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Anders Bouij
Vice ordförande: Gunnar Grenholm
Kassör: Agneta Bengtson
Sekreterare: Tomas Jönsson
Övriga ledamöter: Kerstin Söderberg, Britt-Marie Hörnell, Jörgen Bengtson samt Christer Bouij

Ersättare: Lars-Håkan Persson.

Adjungerade ledamöter: Anna-Karin Natander och Anita Båth.

Medlemsutveckling
Pga pandemin och dess effekter har inte verksamhet kunnat bedrivas i normal omfattning och även då påverkat medlemsantalet negativt och som i nuläget rör sig om 175 medlemmar.

Ljusdal och Söderhamn
Vi har arbetat för att genomföra program i såväl Ljusdal och Söderhamn. l styrelsen har Anita Båth haft ansvaret för verksamheten i Ljusdal samt Anna-Karin Natander i Söderhamn.

Ekonomi
Se separat redogörelse från kassör.

Bidrag
Föreningen har erhållit ett bidrag från Hudiksvalls kommun med 15.000 kr för vår programverksamhet under 2021.

Kanslilokal
Föreningen har en möteslokal i Hälsingtuna församlingshem för styrelsemöten.

Vänorter
Vänortsarbetet ligger f.n. nere.

Resor
Inga resor anordnades under 2021.

Programverksamhet
Föreningen har bedrivit en programverksamhet enligt nedanstående sammanställning.

PROGRAM GENOMFÖRDA I HUDIKSVALLS KOMMUN UNDER 2021

9/8 Hälsingtuna församlingshem
Årsmöte

23/10 Patricia, Hudiksvall
Håkan Liby ”Dräkternas Hälsingland”

28/10 Bio Kontrast, Iggesund
”Tigrar”

15/ 11 Patricia, Hudiksvall
Christer Bouij ”En resa över Bottenhavet år 1592”

18/ 11 Bio Kontrast, Iggesund
”Lena”

22/11 Patricia, Hudiksvall
Biger Sjöberg ”Boris en grävlings äventyr”

2/ 12 Bio Kontrast, Iggesund
”Världens värsta människa”

PROGRAM GENOMFÖRDA I LJUSDAL OCH SÖDERHAMN UNDER 2021

18/10 Ljusdalsbygdens museum
Björn Wannberg ”Hälsinglands flora”

Studieverksamhet
Föreningen har under det året 2021 fortsatt studiecirkeln kring nordisk litteratur trots störningar orsakade av pandemin, den har letts av Pär Bergroth. Cirkeln har drygt 10-tal deltagare.

Hemsida
Pga av beslut på central nivå har det varit en del turbulens kring vår hemsida, dock kan man nu komma till den via www.foreningennorden.se/hudiksvall-halsingland eller via www.norden.se och då under rubriken kontakter hitta vår sida.

Övrigt
Föreningen är deltagande i aktiviteter inom både distrikts som riksnivå inom Föreningen Norden.

Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan.

För styrelsen

Anders Bouij
ordförande

Gunnar Grenholm
vice ordfö­rande

Tomas Jönsson
sekreterare

Agneta Bengtson              
kassör

Kerstin Söderberg                                 
ledamot                     

Jörgen Bengtson
ledamot

Britt-Marie Hörnell         
ledamot

Christer Bouij
ledamot

Lars-Håkan Persson
ersättare

Anita Båth
adjungerad styrelseledamot

Anna-Karin Natander
adjungerad styrelseledamot