Stadgar för avdelningen

Normalstadgar för lokalavdelningar

§ 1. Ändamål
Avdelningarna har som ändamål att främja och stärka det nordiska och internationella samarbetet mellan medlemmar, organisationer, kommuner, myndigheter och företag.

Verksamheten bedrivs självständigt utifrån de gemensamma principerna som gäller för det nordiska sam- och vänskapsarbetet inom Föreningarna Nordens Förbund och Norden – svensk förening för nordiskt samarbete

§ 2. Uppgifter
Lokalavdelningarna har som kärnverksamhet att
o samordna medlemmarnas verksamhet inom verksamhetsområdet
o informera om beslut och händelser av vikt till medlemmar, distrikt och till förbundsstyrelse
o organisera och samverka med bland annat distrikt, andra avdelningar, studieförbund och andra utbildningsanordnare för att erbjuda mötesplatser, samverkansplatser och kunskaps- och kompetensutveckling
o informera om verksamheten, organisera och värva nya medlemmar
o organisera och genomföra årsmöte och andra avdelningsaktiviteter
o att i samverkan med förbundsstyrelsen administrera medlemsfrågor

§ 3. Organisation
Avdelning bedriver lokal verksamhet inom ett geografiskt område som ofta utgörs av en kommun. Avdelningar är sammanslutna i distrikt. Vart och ett av dessa omfattar ett län, om inte fullmäktige och distriktet gemensamt beslutar annat. Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Verkställande organ är avdelningsstyrelsen.

§ 4. Medlemskap
Avdelning har tre slag av medlemmar:
• Huvudmedlem
• Familjemedlem
• Stödjande medlem (organisation eller annan juridisk person)

Medlem kan var och en bli som ansluter sig till föreningens syfte och stadgar samt betalar medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms för huvud- och familjemedlemmar av årsmötet. Stödjande medlem kan lokal organisation eller annan juridisk person bli efter överenskommelse med avdelningens styrelse. Medlemsavgift för stödjande medlem fastställs av avdelningsstyrelsen.

4.1. Personuppgifter
Medlem godkänner genom medlemsanslutning att personuppgifter används i medlemsregister för administrativa uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet.

§ 5. Årsmöte
5.1. Tidpunkt
Årsmöte hålls före februari månads utgång. Extra möte hålls när avdelningsstyrelsen eller minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar så skriftligen begär. Avdelningsstyrelsen fastställer tid och plats för årsmötet. Kallelse till årsmöte utsänds till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

5.2. Rösträtt
Rösträtt vid årsmötet äger varje medlem samt en representant för stödjande medlem. Rösträtt kan inte utövas genom ombud. Omröstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning äga rum, om så begärs. I händelse av lika röstetal äger vid val lottning rum, men i övrigt har ordföranden utslagsröst.

5.3. Mandattid
Styrelsen väljs på två år varav halva styrelsen väljs vid varje årsmöte.

5.4. Föredragningslista
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser för föregående kalenderår
5. Fråga om fastställande av balansräkning
6. Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen
7. Motioner
8. Ärenden som avdelningsstyrelsen förelägger årsmötet
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
10. Fastställande av medlemsavgifter för huvud- och familjemedlemmar samt för stödjande medlemmar
11. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen
12. Val av ordförande i avdelningsstyrelsen
13. Val av övriga ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen
14. Val av två revisorer och ersättare för dem
15. Val av ombud till distriktsstämman och ersättare för dem
16. Tillsättande av valberedning om minst tre personer att fungera till nästkommande årsmöte, varav en utses till sammankallande
17. Övriga ärenden som årsmötet beslutar upptaga till behandling.

5.5. Motioner
Motioner till årsmötet skall sändas till avdelningsstyrelsen senast två veckor innan årsmötet. Avdelningsstyrelsen skall avge yttrande över inkomna motioner.

§ 6. Avdelningsstyrelse
6.1. Uppgift
Avdelningsstyrelsen har den omedelbara ledningen av avdelningens verksamhet.

6.2. Sammansättning
Avdelningsstyrelsen består av ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

6.3. Firmateckning
Avdelningsstyrelsen beslutar hur avdelningens firma skall tecknas.

6.4. Sammanträdesfrekvens
Avdelningsstyrelsen sammanträder minst tre gånger årligen.

6.5. Beslutmässig
Avdelningsstyrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

6.6. Ungdomsavdelning
Ungdomsavdelning inom avdelningens verksamhetsområde har rätt att utse en ledamot i avdelningsstyrelsen.

§ 7 Uteslutning
Medlem eller medlemsorganisation som motverkar föreningens ändamål och principer eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen kan uteslutas. Medlems eller medlemsorganisation som är föremål för uteslutning har rätt att begära att föreningen omprövar beslutet nästkommande fullmäktige.

§ 8. Ekonomi och revision
Avdelningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhets- och revisionsberättelse skall senast den 1 mars sändas till distriktsstyrelse och föreningens styrelse.

§ 9. Ändring av stadgarna och tilläggsstadgar
Ändring av normalstadgar för avdelning skall ske enligt Föreningen Nordens stadgar § 10. Beslut om ändring av dessa stadgar, § 1, 7 och 8, kan fattas antingen med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, eller med fyra femtedels majoritet vid ett ordinarie årsmöte. Tilläggsstadgar kan antagas av årsmöte med minst två tredjedels majoritet och anmäls till distriktsstyrelsen och föreningens styrelse.

§ 10. Avdelningens upplösning
Beslut om upplösning av avdelning fattas på två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst fyra femtedels majoritet. I kallelse skall anges att fråga om avdelningens upplösning skall behandlas. Avdelningens tillgångar överförs vid beslut om upplösning till distriktet. Om avdelning uppgår i annan avdelning överförs tillgångarna till den avdelningen.