Energi – så in i Norden

april 26, 2018 0 av Jörgen Bengtson

”Energi – så in i Norden”, var rubriken på ett föredrag av Johan Ringmar, kommunal energi- och klimatrådgivare i Hudiksvall, som samlade tjugotalet intresserade på Patricia, Hudiksvall, den 12 april 2018.

I föredraget gav Johan Ringmar en utblick mot våra grannländer.

Energin beräknas i tre olika faser: tillförsel, omvandling och användning. Med tillförsel menas produktion, som exempelvis olje- och kolutvinning, kärnenergireaktion, vattenkraftsproduktion, vindkraftsproduktion och biomassaproduktion. Omvandling är överföring från ett energislag till ett annat, exempelvis från kärnenergi till el. Användning blir slutanvändning hos konsument eller industri.

Dessa tre faser måste var i balans, energibalans, för att samhället ska fungera. I energibalansen räknas också import/export samt förluster i transport och omvandling. Kärnkraftsel har stora förluster i omvandling från kärnenergi till el, som försvinner i kylvatten och kan inte tas tillvara på grund av risken för radioaktiv strålning.

Gemensamt för de nordiska länderna är den stora andelen förnybar energi: geotermisk energi och vattenkraft dominerar på Island; vattenkraft är stor i Norge, Sverige och delvis Finland; vindkraft står för en betydande del av elproduktionen i Danmark och i växande omfattning i övriga Norden.

Sverige har den största energiförbrukning i Norden, följt av Finland, Norge, Danmark och Island.

Island har högst energiförbrukning per invånare. Förklaringen ligger i landets billiga elproduktion av el från vattenkraftverk och geotermisk energi från ångkraftverk, som driver turbiner och även värmer städer, byar och växthus.

Norge har, förutom oljeproduktion, även en stor elproduktion av vattenkraft. Norsk vattenkraft är större än Sveriges och en ansenlig andel går på export.

Finland får huvuddelen av sin energi från kärnkraft och vattenkraft, men även en del från biomassa och torv. Finland importerar även el.

Danmark har lägst förbrukning av energi per invånare i Norden. Vindkraften producerar cirka 43 procent av elenergin i Danmark, vilket internationellt är en hög andel.

Deltagarna diskuterade även energibalansen i Hudiksvalls kommun, med dominerande energiförbrukare Iggesunds bruk som förbrukar cirka 2 TWh av kommunens totala förbrukning på cirka 3,5 Twh. Sedan nya sodapannan togs i bruk är huvuddelen av den energin förnybar. Kommunens övriga energiförbrukning fördelas jämt över transporter, uppvärmning och övrig industri.

– Föreläsningen var mycket uppskattad, summerar Grunnar Grenholm.

Som vanligt inledde Café Norden kvällen, med start en halvtimme före föredraget.

Johan Ringmar är sedan 2013 energi- och klimatrådgivare i Hudiksvalls kommun. Dessförinnan var han i nio år företagare inom fastighetsförvaltning. Han är civilingenjör med inriktning på husbyggnad och installationer, utbildad vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 26 april 2018